Ajuts al Lloguer MITMA 2022

El 19 de maig de 2022, es va publicar la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.

Aquests ajuts tenen com a objectiu facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social.

Per poder sol·licitar aquest ajut, s’ha de tramitar el formulari online de la web de la Generalitat següent. El període de sol·licitud és del 28 de juny de 2022 fins al 15 de juliol de 2022.

La subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual segons l’esforç per pagar el lloguer i els ingressos de la persona.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2022.

Quins són els requisits?

Per poder accedir als ajuts, heu de complir els següents requisits:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Tenir 36 anys o més, en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals inferiors o iguals 22.548,67 € per a l’exercici fiscal 2020. En cas de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge.

d) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació.

e) No pagar un lloguer superior als 900 € mensuals, o als 450 € mensuals en el cas de tractar-se d’una habitació, per l’àmbit metropolità de Barcelona.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, pels mitjans especificats en l’anterior punt.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria o al web dels ajuts.

Ajuts de Lloguer per a Joves

Ja estan disponibles els ajuts de lloguer per a joves. Es tracta del «Bo Jove» de 250€ mensuals i va adreçat a joves de fins a 35 anys que disposen d’un contracte de lloguer per poder fer front al seu pagament. Es podrà sol·licitar entre el 8 de juny i el 17 de juny mitjançant la web d’habitatge.

De fet, avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/1650/2022. En ella, s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

Consideracions rellevants:

Com i on s’han de sol·licitar:

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa SOL·LICITUD ELECTRÒNICA BO LLOGUER JOVE

b) Els i les joves de Sant Fost també podem acudir a la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el següent enllaç.

c) A l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental amb cita prèvia.

 

Tanmateix, s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 – 667 99 21 35, a més del correu electrònic [email protected].

Martorelles i Sant Fost treballen propostes per fomentar l’habitatge

Els Grups Municipals d’En Comú Podem de Martorelles i Sant Fost treballen propostes per fomentar l’habitatge i donar una solució a la problemàtica que presenten els municipis al que representen per assolir els objectius i reptes establerts per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de la Generalitat.

El passat mes d’octubre coneixíem la proposta de Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge que ha presentat la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya als municipis. És precisament d’aquest Pla Territorial Sectorial d’habitatge que neix la voluntat dels diferents representants dels municipis de posar en comú propostes que permetin fomentar els habitatges assequibles i crear eines que puguin donar solucions a col·lectius específics amb més dificultats com són els joves o les persones en exclusió residencial.

Un pla territorial sense eines pels municipis

Concretament, s’ha fet un debat previ dels assistents a les diverses reunions en les quals es va arribar a la postura comuna de que s’ha presentat un document buit de contingut i sense recursos per els municipis com Sant Fost o Martorelles. Les dades que recull el Pla referent als municipis baixvallesans, estableixen una necessitat de nous habitatges per a polítiques socials d’entorn a uns 900 habitatges
per l’any 2042. Aquestes dades posen de manifest un problema que tothom sabia i cedeix aquesta responsabilitat als municipis, sense donar recursos ni competències.

“El Pla Territorial s’ha aprovat sense calendari i sense pressupost fixat.” Exposa el regidor de Sant Fost Albert Bastida. “Es tracta d’un document continuista amb el model de gestió que s’ha aplicat els darrers 20 anys, basat en petites ajudes als municipis per adquirir habitatges o per arribar acords amb grans tenidors que sols ajuden a trobar alguna solució puntual d’emergència i fa impossible arribar a assolir l’esforç de recursos i d’inversions com per complir els objectius marcats”.

Tot i això, els i les representats polítiques de la ciutadania en els municipis hem de donar solucions que permetin oferir habitatge assequible de forma sostenible dintre de les nostres possibilitats i competències. I és aquest l’objectiu de les darreres reunions que s’han celebrat.

La regidora de Martorelles, Mónica Utrilla per la seva banda explica que: “La mancomunació de serveis com aquest esdevenen una gran oportunitat per unificar recursos i que els municipis puguin fer front i atendre a una necessitat compartida, com és la difícil accessibilitat a l’habitatge”

Durant els propers dies, Martorelles i Sant Fost En Comú Podem treballen propostes per fomentar l’habitatge que faran arribar les propostes treballades als diferents governs municipals i obren la possibilitat de treballar-les amb la resta de les forces polítiques.

En Comú Podem defensa del dret de l’habitatge.

Comunicat d’En Comú Podem arrel els problemes d’ocupació en el municipi i les mobilitzacions veïnals.

El passat dimarts, un conjunt de persones varen ocupar quatre cases de l’entitat bancària SOLVIA en el barri de Can Coromines. Aquest fet, lamentablement, és molt freqüent en el nostre municipi, degut al greu problema d’habitatge buit que pateix Sant Fost de Campsentelles.

A Sant Fost tenim més de cent vint vivendes buides que són un reclam per a màfies que aprofiten aquesta situació d’inseguretat, per treure’n profit econòmic, donat que al ocupar l’habitatge, l’entitat bancària paga a la persona per que marxi.

Aquest fet es contraproduent donat que fomenta el negoci d’aquestes màfies que s’aprofiten de la situació de desocupació d’aquests habitatges, per treure’n benefici econòmic. Les entitats bancàries i els grans tenidors d’habitatge, han d’arribar a un acord amb l’Ajuntament o amb l’Agencia Catalana d’Habitatge per llogar aquestes vivendes buides  i, així, solucionar el problema d’ocupacions il·legals i d’habitatge buit, tot ampliant l’oferta d’habitatge mitjançant la cessió d’ús.

El govern d’En Comú Podem està treballant per defensar el dret a l’habitatge digne reconegut a l’article 47 de la constitució, alhora que defensa el dret a la propietat privada dels veïns i veïnes de Sant Fost, mitjançant la creació d’un Pla Municipal pel Dret de l’Habitatge i contra l’ocupació.